nedeľa, 26.05.2019, Dušan

Úradná tabuľa

OBEC OPONICE, Oponice 105, 956 14

 podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky  Základnej školy, Oponice 114

 

Kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.

Požadované doklady uchádzačov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania ( prihláška),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti ( nie zápočet rokov),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy ( v rozsahu maximálne piatich strán),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť  do 11.06.2019 do 12.00 hod.  na adresu : Obec Oponice, Oponice 105, 956 14   v obálke označenej  heslom ,,Výberové konanie  na riaditeľa ZŠ  – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín, čas  a miesto výberového konania bude písomne oznámené najmenej  7 dní  pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

 

 

 

 

V Oponiciach 20.05.2019

 

 

                                                                                              Mgr. Milan Gál

                                                                                                starosta obce

 

Publikované: 1.3.2012 | Aktualizácia: 24.5.2019 11:01:56