Aktuality

     

Anketa

Výstavba bytovky v obci

je potrebná
60.9%
nie je potrebná
26.3%
mám vážny záujem o byt
12.8%

Celkom hlasov : 133

Pozemkové úpravy

Úradná tabuľa

23. 6. 2014

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka
na 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva


v zmysle § 13, odst. 4a), Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oponiciach,
ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 v Kultúrnom dome v Oponiciach
o 18.00 hodProgram:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Oponice za rok 2013
7. Prerokovanie návrhu zmluvy o likvidácie tekutého domového odpadu medzi občanmi obce
Oponice a obcou Oponice
8.Prerokovanie prenájmu obecných pozemkov užívateľovi VPP SPU
Kolíňany ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Záver
Peter Marko
starosta obce

 viac

23. 6. 2014

Hody 2014