nedeľa, 27.09.2020, Cyprián

Aktuality

Elektronická schránka obce Oponice
19.4.2017

Elektronická schránka obce Oponice

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj obcou Oponice.

Stredovek na Oponickom hrade 2020 - akcia zrušená

Formulár registrácie na službu informovania prostredníctvom e-mailovej adresy

K stiahnutiu

OZNAM - miestny cintorín

 Vzhľadom k tomu, že niektorí občania v súlade s „Prevádzkovým poriadkom pohrebiska“ nevykonávajú úpravu okolia svojich hrobov, za ktoré platia poplatky, sme od včera (2.6.2020) pristúpili k úprave okolia neupravených hrobový miest zamestnancami obce.

Zároveň žiadam občanov, aby sklenené a plastové kahance, sklenené poháre a ostatné predmety z hrobov neukladali za pomníky, nakoľko pri kosení trávy krovinorezom dochádza k ich rozbitiu a odletujúce časti môžu poškodiť zdravie zamestnanca a váš majetok. Na cintoríne sa nachádzajú zberné nádoby na plast, sklo a komunálny odpad.

Z uvedeného dôvodu vám oznamujem, že zamestnanec obce a obce Oponice nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné poškodenie pomníka, alebo poklopov, ktoré bude spôsobené odletujúcimi predmetmi. 

Ďalej vám oznamujem, že zamestnanci obce nebudú čistiť poklopy od nakosenej trávy, čisto z časových dôvodov.

Kosenie trávy medzi hrobmi, okolo pohrebného miesta vykonávame za tých občanov, ktorí nedodržujú „Prevádzkový poriadok pohrebiska“, nakoľko nám záleží na tom, aby bol cintorín dôstojným miestom na posledný odpočinok našich občanov, našich príbuzných.

 Za porozumenie ďakujem.

Zároveň ďakujem občanom, ktorí dodržujú prevádzkový poriadok pohrebiska a starajú sa o okolie hrobov svojich blízkych.

 

Mgr. Milan Gál

starosta obce 


 

Deň Veľkooponických a Malooponických v Oponiciach a Horných Lefantovciach

K stiahnutiu

Vrtivka orechová - oznam

Oznamujeme občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  úradnou kontrolou zistil,

že v  odobratej vzorke plodov orecha kráľovského z našej obce sa nachádza škodca vrtivka orechová.

Opatrenia na   zamedzenie jej šírenia sú nasledovné :

napadnuté (čierne) plody  orechov   pozbierať a spáliť.

 Bližšie informácie v prílohe

K stiahnutiu

Zmena cestovného poriadku

S platnosťou od 1.7.2020 dochádza k zmene cestovného poriadku na linke:

 

Linka 406 402 Topoľčany – Solčany – Súlovce - Nitra

  • Spoj 40 s odchodom zo zast. Súlovce o 20.40 h posunutý na odchod 20.35 h

 

 

K stiahnutiu

  • 406402 Súbor pdf - (111.15 kB)

Kontakt na RUVZ - Topoľčany

Kontakt na RUVZ Topoľčany  po príchode z rizikových krajín

Telefón: 0948 206 576 - v pracovné dni od 7,00 hod do 15,00 hod

Mail:  to.epid@uvzsr.sk

         to.nozokomialky@uvzsr.sk

Oznam pred držiteľov psov

 Obec Oponice v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných

                                       na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

    Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

     Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

 

Výzva na pravidelné kosenie a udržiavanie pozemkov

 

Obec Oponice upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval ostatných obyvateľov obce. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní neobrábané pozemky udržiavať v čistote, a to najmä ich pravidelným kosením.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný:

a)  vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, 

b)  predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Priestupku na úseky ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst.1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu až do výšky 330,-EUR

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy inváznych rastlín:

- Heracleum mantegazzianum  Boľševník obrovský

- Fallopia japonica  Pohánkovec japonský

- Solidago gigantea Zlatobyľ obrovska

- Impatiens glandulifera  Netýkavka žliazkatá 

Vážení spoluobčania, vlastníci, užívatelia a správcovia pozemkov. Vašim nezodpovedným správaním obťažujete a ohrozujete svojich priamych susedov, umožňujete šírenie hadov, hlodavcov, ôs a rozmnožovanie burín a prípadných alergénov? Pritom drvivá väčšina občanov riadnu starostlivosť o svoje pozemky berie ako samozrejmosť, netreba ich upozorňovať. 

Ďakujeme všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí dbajú v obci o životné prostredie a o pekný vzhľad obce, udržiavajú svoje pozemky v čistote a nezaburinené.


Mgr. Milan Gál
starosta obce

 

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00